top of page

Private equity model

Een private equity partij creëert een investeringsfonds waaruit investeringen in een onderneming worden gedaan. Het investeringsfonds wordt ‘gevuld’ met een eigen inbreng van de private equity onderneming als ‘general partner’ en daarnaast wordt vermogen opgehaald van ‘limited partners’, voornamelijk institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en ondernemers/high net worth individuals. Dit vermogen van het fonds wordt gebruikt om, onder leiding van de general partner, te investeren in meerdere overnames (buy-outs) van ondernemingen.


Bij deze overnames wordt naast het eigen vermogen van de general en limited partners vaak ook een aanzienlijke hoeveelheid vreemd vermogen gebruikt. De financiering met vreemd vermogen zorgt er vooral voor dat via een hefboom-effect het rendement op het door de partners ingebrachte eigen vermogen extra snel stijgt bij een verbetering van de bedrijfsprestaties (Ligterink, Martin, Boot, Cools, & Phalippou, 2017).


Door het gebruik van relatief veel bankfinanciering (‘leverage’) hebben de eigen vermogenverschaffers sterke prikkels om daadwerkelijk tot verbeteringen in de onderneming te komen. Daarnaast zorgt de leverage voor disciplinering en een gevoel van urgentie binnen de onderneming om verbeteringen door te voeren. Ook wordt gewerkt met sterk prestatie-gerelateerde beloningen zowel binnen het private equity investeringsfonds als binnen de overgenomen onderneming. De betrokkenheid bij de onderneming is hierdoor groot. De general partner van het private equity-fonds bemoeit zich eveneens actief met de onderneming (Ligterink, Martin, Boot, Cools, & Phalippou, 2017). De general partner van de PE-partij ontvangt een beloning in de vorm van een management fee en een aan de prestatie van het fonds gerelateerde fee (‘carried interest’).


Een ander aspect van private equity dat bijdraagt aan een hoger rendement is de meer afstandelijke blik, die een reorganisatie vergemakkelijkt. Daarnaast kunnen PE-partijen de overgenomen ondernemingen helpen een verandering van strategische focus te bewerkstelligen door inbreng van financiële slagkracht, expertise en toegang tot een extern netwerk. Private equity laat zich veelal adviseren door externe deskundigen met specifieke kennis over verschillende aspecten van de ondernemingsactiviteit. Deze kennis gebruikt de private equity onderneming in de selectie van ondernemingen en het bepalen van de strategische focus en de uitvoering hiervan. Deze uitvoering gaat vaak gepaard met afstoting van bepaalde niet-kernactiviteiten en overnames (‘buy-and-builds’) om de kernactiviteiten te versterken (Ligterink, Martin, Boot, Cools, & Phalippou, 2017).


Post-acquisitie

Na de acquisitie houden de investeerders zich bezig met het beheer van het aandelenbelang. Dit kan actievere of passievere vormen aannemen, afhankelijk van de investeerder, de omvang van de onderneming en de omvang van het aandelenbelang. Een actieve investeerder speelt ook een rol bij waardecreatie, bijvoorbeeld op de volgende gebieden: samenstelling van het management, strategie, internationalisering, professionalisering, digitalisering, acquisities, desinvesteringen, (schuld)financiering, financiële huishouding, rapportages en verbeterpunten uit de due diligence (Rietveld, 2022).


Startpunt na de investering is het eventueel wijzigen van het businessplan in samenspraak met het management en vaak is sprake van een ‘100 dagenplan’, dat de actiepunten bevat voor de eerste 100 dagen en dat kan worden opgevolgd met een nieuwe actielijst. Zeer actieve investeerders bemoeien zich bovendien met de operatie, door zelf in de onderneming managementposities te bekleden of met adviesdiensten van hun operating partners (ondernemers of oud-bestuurders) of van hun vak- of sectorspecialisten (Rietveld, 2022).


Bronnen:

Ligterink, J., Martin, J., Boot, A., Cools, K., & Phalippou, L. (2017). Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief. Den Haag: Ministerie van Financiën.

Rietveld, T. (2022). Handboek Investeren & Financieren. Amsterdam: Boom Uitgevers

Comments


bottom of page