top of page

Wat doet een Registeraccountant (RA)?

Een registeraccountant (RA) is een finance professional met gespecialiseerde kennis en expertise op het gebied van financial audit & assurance, internal controls/interne beheersing en externe verslaggeving. Registeraccountants hebben een beschermde titel en zijn ingeschreven in het accountantsregister. Om ervoor te zorgen dat zij hun kennis op peil houden dienen zij PE-punten te behalen. Doordat RA’s een maatschappelijke functie vervullen moeten zij voldoen aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants (ViO). Zonder de RA-titel mogen accountants geen handtekening zetten onder een controleverklaring en dus geen jaarrekeningen goedkeuren.


Doel van de functie

De functie van registeraccountants is van oorsprong bedoeld om het vertrouwen in financiële informatie vanuit voornamelijk de jaarrekeningen van organisaties voor haar stakeholders te verhogen. Het gaat hier dus hoofdzakelijk om de betrouwbaarheid van informatie en het geven van zekerheid aan die informatie. De noodzaak voor een dergelijke expertise en functie wordt veroorzaakt door het feit dat belanghebbenden van organisaties zoals investeerders, maar ook bijvoorbeeld banken, leveranciers, klanten, medewerkers en de belastingdienst et cetera er vanuit moeten kunnen gaan dat cijfers betrouwbaar zijn om de juiste beslissingen te kunnen nemen.


De primaire functie van een registeraccountant is het onderzoeken, corrigeren en het geven van een oordeel over financiële verantwoordingen van ondernemingen en andere organisaties. Hiermee wordt de integriteit en geloofwaardigheid van financiële informatie gewaarborgd, wat essentieel is voor het goed functioneren van de economie en het vertrouwen van belanghebbenden in ondernemingen en andere organisaties. Het product van een controle is de verklaring, die goedkeurend, met beperking, oordeelonthouding of afkeurend kan zijn.


In Nederland is accountantscontrole op grond van Titel 9 BW 2 voor middelgrote en grote ondernemingen verplicht – als aan bepaalde criteria voor organisatiegrootte voor twee opeenvolgende jaren is voldaan (balanstotaal, omzet en aantal werknemers). Naast verplichte controles kunnen organisaties ook een vrijwillige controle wensen, om bijvoorbeeld zekerheid aan investeerders te verstrekken alvorens zij een beslissing nemen om al dan niet te investeren in een bedrijf.


De registeraccountants die zich bezig houden met (wettelijke) jaarrekeningcontroles worden aangeduid als openbaar accountants. Naast openbaar accountants is sprake van interne en overheidsaccountants en accountants in business. Verder is er een overige groep accountants die zich meer focussen op het samenstellen van jaarrekeningen en het adviseren van ondernemers. Deze groep wordt aangeduid als de accountants-administratieconsulenten (AA). Daarop wordt in dit artikel niet nader ingegaan.


Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

De rol van registeraccountant omvat verschillende werkzaamheden en verantwoordelijkheden binnen het waarborgen van de financiële integriteit en transparantie van organisaties. Hier zijn enkele van de belangrijkste werkzaamheden en verantwoordelijkheden beschreven:


Wettelijke controles Een belangrijk aspect van het werk van een RA is het uitvoeren van wettelijke controles van financiële overzichten (met name jaarrekeningen) van organisaties. Ze beoordelen of de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de financiële positie (balans), prestaties (P&L) en geldstromen (kasstroomoverzicht) van de organisatie. Jaarrekeningcontroles hebben vier fasen: planning, interim, jaarrekeningcontrole en afronding. Het eindproduct van de interimcontrole is de management letter. Van de jaarrekeningcontrole is dat de controleverklaring.


Assurance-diensten Naast de wettelijke controles is tevens sprake van overige assurance-werkzaamheden. Zo zijn er bijvoorbeeld ook ‘review engagements’ waarbij de jaarrekeningen en bijvoorbeeld kwartaalrapportages niet worden gecontroleerd maar slechts worden beoordeeld. Het grootste verschil daarin is dat er minder diepgaande werkzaamheden hoeven te worden verricht en er daardoor dus minder zekerheid aan de betrouwbaarheid van de financiële overzichten kan worden ontleend.


Naleving van wettelijke voorschriften RA's zorgen ervoor dat organisaties voldoen aan wettelijke voorschriften en externe rapportagestandaarden. Ze houden toezicht op de naleving van regelgeving en helpen bij het identificeren en corrigeren van eventuele non-conformiteit.


Evaluatie van internal controls RA's beoordelen de effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen van een organisatie om het risico op fouten, fraude of misbruik te minimaliseren.


Rapportage Voor wat betreft de communicatie stellen registeraccountants gedetailleerde rapporten en verklaringen op die de resultaten van hun audits en reviews weergeven. Deze rapporten worden vaak gebruikt door het management, investeerders, aandeelhouders en regelgevende instanties.


Feiten en cijfers

Vanwege de maatschappelijke functie van de accountant, is de titel registeraccountant (RA) wettelijk beschermd. Na succesvolle voltooiing van zowel de universitaire theoretische opleiding en de praktijkopleiding, is het vereist dat de accountant zich inschrijft in het accountantsregister van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Na deze registratie verkrijgt de accountant de officiële erkenning en mag hij of zij zichzelf aanduiden als een erkende accountant. Binnen de NBA worden accountants ingedeeld in verschillende ledencategorieën:


Openbaar accountants Deze accountants werken voor een accountantskantoor of hebben een eigen accountantskantoor.


Interne en overheidsaccountants Deze accountants zijn werkzaam in een accountantsfunctie bij de overheid of in het bedrijfsleven.


Accountants in business Deze accountants zijn werkzaam in een andere functie dan de accountantsfunctie. Bijvoorbeeld als financial controller of CFO.


Postactieve accountants Accountants van wie de actieve dienst is beëindigd wegens pensioen of vervroegde uittreding.

Ledenaantallen NBA

Samenvatting

Een registeraccountant (RA) is een gekwalificeerde professional in Nederland. De primaire functie van openbaar accountants is het geven van een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. Immers, de accountant heeft de taak als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer. RA’s voeren financiële audits uit, controleren de naleving van regelgeving, en evalueren interne beheersmaatregelen. Ze hebben een beschermde titel en moeten voldoen aan strikte beroeps- en gedragsregels. Daarnaast hebben ze een PE-verplichting. RA's spelen een cruciale rol in het verhogen van het vertrouwen in financiële informatie door stakeholders en dragen bij aan het goed functioneren van de economie door zekerheid te bieden over de betrouwbaarheid van financiële overzichten van organisaties. Naast openbaar accountants zijn er ook intern en overheidsaccountants en accountants in business.

Comments


bottom of page