top of page

Wat houdt de VRC gedragscode in?

Registercontrollers dienen te voldoen aan de gedragscode die is opgesteld en vastgesteld door de Vereniging van Registercontrollers (VRC). De laatste versie dateert van 1 januari 2019. De gedragscode wordt iedere vijf jaar geëvalueerd. In deze insight wordt ingegaan op de achtergrond van de code en is de essentie beschreven. De gedragscode bestaat na het voorwoord uit vijf secties: 1. Introductie, 2. Centrale waarden, 3. Aanpak van morele kwesties, 4. Handhaving van de Gedragscode en 5. Slotbepalingen.


De Gedragscode van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) dient als een richtlijn voor het professioneel handelen van Registercontrollers (RC's), zodanig dat hun gedrag overeenkomt met de verwachtingen van diegenen die hen vertrouwen. Deze code is niet alleen gebaseerd op hun rol in finance & control, maar ook op principes zoals gelijke kansen en mensenrechten, waaronder de omgang met persoonlijke gegevens.


De VRC bevordert hoge persoonlijke en zakelijke normen en verlangt dat haar leden zich als verantwoordelijke professionals gedragen, waarbij ze vaak verder gaan dan wat wettelijk vereist is. Registercontrollers wereldwijd moeten de hoogste gedragsnormen naleven om de reputatie van het beroep te beschermen, ongeacht hun werkterrein of andere verplichtingen.


Enkele herzieningen in de code in de afgelopen decennia, sinds 1988 zijn mede gebaseerd op regels van internationale ethische standaarden zoals die van de IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) en CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) Code of Ethics for Professional Accountants en zijn bedoeld om consistent te zijn met andere beroepscodes in financiële sectoren. De versie van 2019, effectief per 1 januari 2019, werd goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 2 mei 2018 en biedt richtlijnen voor het handelen van VRC-leden, de tuchtrechtelijke procedure en het adviseren van het VRC-bestuur.


VRC gedragscode Niezink Finance


Deel 1: Introductie

De Gedragscode van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) is van toepassing op alle leden die als Registercontroller geregistreerd staan. De code definieert belanghebbenden, de Commissie Handhaving en Ethiek, de term 'NOCLAR' voor non-compliance met wetgeving, potentiële opleidingscriteria voor Registercontrollers, de Raad van Tucht, en wat een Registercontroller is. De VRC en de werkgever-definities zijn ook verduidelijkt.


Registercontrollers opereren binnen twee domeinen: professioneel (waaronder alle betaalde of onbetaalde beroepsactiviteiten vallen) en privé (activiteiten buiten het beroep). Professioneel kunnen ze functioneren in een finance & control-rol of een niet-finance & control business-rol. Gedrag in het privédomein kan impact hebben op het professionele domein.


De Gedragscode is geldig in alle domeinen en rollen waar de Registercontroller actief kan zijn en is niet beperkt tot het professionele finance & control-domein. De code bepaalt de verwachtingen van het gedrag gebaseerd op de finance & control-rol. Een Registercontroller moet verantwoordelijkheid nemen die verder gaat dan de wensen van de werkgever en moet ook de belangen van andere belanghebbenden in acht nemen.


Registercontrollers moeten de Gedragscode naleven door de centrale waarden te handhaven, bedreigingen te identificeren en te beheren, en maatregelen te nemen om deze te minimaliseren. Als de werkgever striktere regels heeft die niet conflicteren met de Gedragscode, kunnen deze worden gevolgd. Bij een conflict gaat de Gedragscode echter voor. Registercontrollers dienen de doelstellingen van de code altijd te overwegen en hun werkgever en andere belanghebbenden tijdig te informeren over de toepasselijkheid van de Gedragscode op hun werkzaamheden.


Deel 2: Centrale waarden

De gedragscode voor Registercontrollers belicht essentiële waarden die de beroepsgroep moet naleven:

  • Professioneel Gedrag: Registercontrollers moeten zich houden aan relevante wet- en regelgeving en niets doen dat het beroep in diskrediet kan brengen.

  • Objectiviteit: Ze mogen hun oordeel niet laten beïnvloeden door vooroordelen, belangenverstrengeling of ongepaste invloeden van derden, en moeten relaties vermijden die hun onafhankelijke oordeel kunnen beïnvloeden.

  • Deskundigheid en Zorgvuldigheid: Controllers zijn verplicht tot continue scholing en deskundigheidsbevordering door middel van een erkende Postacademische Controllersopleiding en Permanente Educatie. Ook dienen ze zorgvuldig en tijdig hun taken uit te voeren en moeten ze zorgen dat ondergeschikten voldoen aan de kwaliteitsnormen.

  • Integriteit: Ze moeten in alle interacties eerlijk zijn, waarbij ze geen misleidende informatie verstrekken en proactief verantwoordelijkheden nemen om de waarheid te waarborgen.

  • Geheimhouding: Vertrouwelijke informatie mag niet aan derden worden verstrekt of gebruikt voor persoonlijk gewin, tenzij daartoe gemachtigd of wettelijk/professioneel verplicht. Deze plicht tot geheimhouding blijft ook na het beëindigen van formele relaties bestaan.

Deze principes waarborgen de ethiek en professionaliteit binnen het veld van registercontrollers en zijn cruciaal voor het vertrouwen en de integriteit van het beroep.


Deel 3: Aanpak van morele kwesties

Deel 3 van de VRC gedragscode behandelt de aanpak van morele kwesties door Registercontrollers. Het benadrukt dat controllers geconfronteerd kunnen worden met ethische dilemma's, vooral wanneer centrale waarden in conflict zijn of wanneer handelingen in strijd zijn met wet- en regelgeving (NOCLAR). Controllers moeten relevante feiten, de betrokken centrale waarden, alternatieve oplossingen en de gevolgen voor hun eigen positie in overweging nemen bij het aanpakken van dergelijke kwesties.


Als controllers zelf geen oplossing kunnen vinden, dienen ze hun werkgever te consulteren, waarbij ze onder andere de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen, het Audit Committee of een vertrouwenspersoon kunnen raadplegen. Adequate documentatie van het probleem en de besluitvorming is essentieel.

Wanneer een significante morele kwestie intern niet opgelost kan worden, moeten controllers overwegen professioneel advies van de VRC of juridische adviseurs in te winnen, waarbij ze de vertrouwelijkheid moeten respecteren.


Als alle opties zijn uitgeput zonder resultaat, moet de controller overwegen zich terug te trekken uit de situatie die de morele kwestie heeft veroorzaakt. Het beëindigen van de relatie met de werkgever zonder poging tot oplossing wordt als onprofessioneel beschouwd, tenzij de kwestie ook aan relevante instanties wordt gemeld.


In het geval van NOCLAR moeten controllers handelen volgens de voorgeschreven maatregelen in de gedragscode, met het doel de schade zoveel mogelijk te beperken.

Controllers zijn verplicht om inbreuken op de gedragscode door anderen te melden bij de VRC. Daarnaast moeten ze melding maken van eventuele tuchtrechtelijke of strafrechtelijke veroordelingen die gerelateerd zijn aan hun professionele rol.


Samenvattend stelt deze sectie van de VRC gedragscode een raamwerk voor ethisch handelen en besluitvorming voor Registercontrollers bij het navigeren door morele dilemma's, met de nadruk op naleving van de wet, centrale waarden en de professionaliteit van het beroep.


Deel 4: Handhaving van de Gedragscode

De huidige Gedragscode is effectief vanaf 1 januari 2019 en vervangt alle voorgaande codes met betrekking tot het gedrag van de Registercontroller sinds die datum. De van toepassing zijnde Gedragscode wordt bepaald door de datum waarop de Registercontroller handelt.

Bij het niet naleven van de Gedragscode kunnen er disciplinaire maatregelen volgen, zoals omschreven in de statuten van de VRC en het Reglement Tuchtrechtspraak. Een onderzoek naar de Registercontroller, gevolgd door mogelijke disciplinaire maatregelen, wordt ingesteld door de Raad van Tucht bij een ingediende klacht door het bestuur van de VRC, de werkgever, een andere Registercontroller, of een andere belanghebbende.


Deel 5: Slotbepalingen

De slotbepalingen van de VRC gedragscode specifiek gericht op 'iedere andere Belanghebbende' geven aan dat vanaf 1 januari 2019 de gedragscode toegankelijk is via de officiële website van de Vereniging van Registercontrollers (VRC), te vinden op www.vrc.nl. Dit zorgt voor transparantie en toegankelijkheid van de gedragsregels voor belanghebbenden.


Daarnaast erkent de gedragscode specifieke post-initiële masteropleidingen tot Executive Master of Finance and Control (EMFC) als gekwalificeerde opleidingen voor het beroep van Registercontroller (RC). Deze opleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), wat de kwaliteit en erkenning van het programma waarborgt.


Afgestudeerden van deze erkende EMFC-opleidingen kunnen zich, mits zij voldoen aan aanvullende voorwaarden, inschrijven in het VRC-register. Dit geeft hen het recht om het dienstmerk 'RC' persoonlijk te voeren.


De opleidingen die zijn erkend en waar afgestudeerden het recht verkrijgen om de titel RC te voeren, zijn afkomstig van zeven universiteiten in Nederland:

a. Vrije Universiteit Amsterdam.

b. Rijksuniversiteit Groningen.

c. Universiteit van Tilburg.

d. Universiteit Nyenrode, Breukelen.

e. Universiteit Maastricht.

f. Universiteit van Amsterdam.

g. Erasmus Universiteit Rotterdam.


Door het opstellen van deze slotbepalingen waarborgt de VRC de kwaliteit en professionaliteit van de aangesloten Registercontrollers en zorgt ervoor dat alle betrokken partijen, inclusief andere belanghebbenden, duidelijkheid hebben over de eisen en het proces van registratie en titelgebruik.


Bronnen:

Vereniging voor Registercontrollers (VRC). (2019). De VRC Gedragscode. Amsterdam: VRC.Comments


bottom of page